Kontakt

Řešení právního postavení dítěte po rozpadu soužití rodičů

Základní informace

Zde je podstatná skutečnost, zda se jedná o soužití manželské nebo se nezletilí narodili z nesezdaného soužití.

V prvním případě zákon vyžaduje soudní úpravu péče a výživy k nezletilým dětem. Soudní úprava je tedy podmínkou pro to, aby mohlo dojít k rozvodu manželství rodičů.

Pokud se nezletilí narodili z nesezdaného soužití rodičů, soudní úprava péče a výživy není nutná. V tomto případě postačí uzavření písemné dohody mezi rodiči. Pakliže dohoda mezi rodiči není možná, může se kterýkoliv z rodičů obrátit v uvedené záležitosti návrhem na soud.

Místní příslušnost soudu se řídí místem faktického pobytu dítěte.  Městský úřad Nový Jičín následně na základě usnesení soudu vystupuje jako kolizní opatrovník, který hájí v probíhajícím soudním řízení zájmy nezletilých dětí, dbá na jejich blaho, práva a oprávněné zájmy.

V mezidobí od podání návrhu k soudu do soudního jednání proběhne společná schůzka s pracovníkem orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Cílem společného setkání je zjistit, jakým způsobem každý z rodičů uchopil svou rodičovskou odpovědnost a jaká je jejich představa o výkonu rodičovských práv a povinností do budoucna. Bude nás rovněž zajímat, zda jsou děti o celé záležitosti s ohledem na svůj věk a rozumovou vyspělost rodiči informovány. Pracovník dále může chtít hovořit s nezletilým dítětem, a to bez přítomnosti dalších osob. Pohovor s pracovníkem přitom závisí na věku a rozumové vyspělosti dítěte.  

Soud nařídí soudní jednání a probíhá běžné okazování. Po ukončení dokazování každý z účastníků řízení přednese soudu své procesní stanovisko. Pakliže rodiče uzavřou dohodu, soud tuto dohodu schválí rozsudkem, pokud je dohoda v zájmu nezletilého dítěte. Pokud rodiče dohodu neuzavřou, soud jim doporučí (nebo nařídí), aby vyhledali odbornou pomoc. Ta obvykle bude představovat jedno oddělené setkání rodiče a odborníka a jedno společné setkání obou rodičů s odborníkem. Pokud se rodičům nepovede najít shoda ani v rámci odborné pomoci, soud ve věci autoritativně rozhodne.

Nejčastější dotazy

Kdo mi pomůže sepsatpříslušný návrh ksoudu

– Občanská poradna při Centru pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.p.s., se sídlem Sokolovská 9, Nový Jičín, tel: 556 709 403. Odkaz na webové stránky: http://www.czp-msk.cz/. Zde sepisují návrhy na zahájení řízení zdarma.

– Advokátní kancelář, kterou si můžete vybrat ze seznamu České advokátní komory. Odkaz na webové stránky:  https://vyhledavac.cak.cz/. Advokát poskytuje své služby za úhradu.   

O čem soud při úpravě rodičovské odpovědnosti k nezletilým dětem rozhoduje a jaké jsou možnosti péče o děti po rozchodu rodičů?

Soud při úpravě péče a výživy k nezletilým dětem rozhoduje zejména o tom, komu budou nezletilí svěřeni do péče a jak bude každý z rodičů přispívat na jejich výživu. Soud tedy rozhoduje o tom, zda budou děti svěřeny do společné nebo střídavé péče obou rodičů, je-li to v zájmu dítěte a mají-li rodiče o takovou výchovu zájem, nebo do výlučné péče jednoho z rodičů.

Kdy se můžeme rozvést dohodou?

Rozvod dohodou určitě možný je, jedná se o tzv. nesporný rozvod. Zákonnou podmínkou je, že manželství trvalo alespoň jeden rok a manželé spolu déle, než šest měsíců nežijí manželským životem a nevedou společnou domácnost. Podmínkou není oddělené bydliště, manželé mohou bydlet ve společném bytě, ale neměli by vést společný život. Aby soud rozvedl manželství nespornou cestou, je nutné se dohodnout jak na úpravě péče a výživy dětí, tak i na majetkovém vypořádání.

Když jsme se dohodli na střídavé péči, musíme do návrhu napsat i výživné?

Při střídavé péči nemusí být výživné nutně stanoveno, protože oba rodiče se stejným dílem podílejí na osobní péči o dítě. Přesto se soudy spíše přiklánějí k vyměřování výživného oběma rodičům navzájem, i když se to může zdát zbytečné. Někdy platí jeden rodič vyšší výživné než druhý, pokud je výrazný rozdíl v příjmech mezi rodiči. Do návrhu můžete uvést, že rodiče si výživné navzájem platit nebudou, záleží pak na soudu, k jakému řešení se přikloní.

Co znamená společná péče?

Společná péče fakticky znamená, že zde není konkrétní rozhodnutí o svěření dítěte do péče jednoho z rodičů. Soud v těchto případech rozhoduje  ,,pouze“ tak, že schválí dohodu rodičů. Nemůže tedy nikdy jít o direktivní rozhodnutí soudu. Předpokládá se vysoká míra schopnosti komunikace a kooperace rodičů v zájmu nezletilého dítěte. Výživné se v těchto případech rovněž nestanovuje.  

Z jakých principů vychází soud při úpravě péče a výživy k nezletilým dětem?

Obecně se dá říci, že rozhodování soudu vychází z následujících principů:

– Dohoda rodičů a jejich faktické převzetí společné rodičovské odpovědnosti je   nezbytným předpokladem budoucího blaha dítěte. 

 – Dítě s blízkým vztahem k oběma rodičům nechce ztratit ani jednoho z nich.

 – Rozvod/rozchod rodičů je pro dítě trauma a pomoc, kterou od obou rodičů   potřebuje, je projevem jejich rodičovské odpovědnosti.

 – Orientace na perspektivu dítěte.

 – Orientace na novou životní situaci dítěte a rodičů, nikoliv na rodinnou situaci   před rozvodem/ rozchodem.

 – Deeskalace rodičovského konfliktu.

Přílohy