Kontakt

Základní informace k ohroženým dětem

Pojem ohrožené dítě v zákoně nikde nenajdeme. Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, hovoří o dětech, na které se sociálně-právní ochrana zaměřuje. A tyto děti pak nazýváme jako děti ohrožené. O zařazení dítěte do příslušné evidence rozhoduje orgán sociálně-právní ochrany (OSPOD), a to na základě důkladného vyhodnocení situace dítěte a jeho rodiny.  Vyhodnocení podle povahy věci může zahrnovat: pohovor s dítětem bez přítomnosti dalších osob, pohovor s rodiči nebo jinými osobami odpovědnými za výchovu dítěte, pohovor s dalšími fyzickými osobami, sociální šetření, dotazy na školy, školská zařízení, zdravotnická zařízení, státní orgány, pověřené osoby, poskytovatele sociálních služeb.

Sociálně-právní ochrana se zaměřuje zejména na děti,

a) jejichž rodiče

1. zemřeli,

2. neplní povinnosti plynoucí z rodičovské odpovědnosti, nebo

3. nevykonávají nebo zneužívají práva plynoucí z rodičovské odpovědnosti;

b) které byly svěřeny do výchovy jiné osoby odpovědné za výchovu dítěte, pokud tato osoba neplní povinnosti plynoucí ze svěření dítěte do její výchovy;

c) které vedou zahálčivý nebo nemravný život spočívající zejména v tom, že zanedbávají školní docházku, nepracují, i když nemají dostatečný zdroj obživy, požívají alkohol nebo návykové látky, jsou ohroženy závislostí, živí se prostitucí, spáchaly trestný čin nebo, jde-li o děti mladší než patnáct let, spáchaly čin, který by jinak byl trestným činem,4) opakovaně nebo soustavně páchají přestupky podle zákona upravujícího přestupky nebo jinak ohrožují občanské soužití;

d) které se opakovaně dopouští útěků od rodičů nebo jiných fyzických nebo právnických osob odpovědných za výchovu dítěte;

e) na kterých byl spáchán trestný čin ohrožující život, zdraví, svobodu, jejich lidskou důstojnost, mravní vývoj nebo jmění, nebo je podezření ze spáchání takového činu;

f) které jsou na základě žádostí rodičů nebo jiných osob odpovědných za výchovu dítěte opakovaně umísťovány do zařízení zajišťujících nepřetržitou péči o děti nebo jejich umístění v takových zařízeních trvá déle než 6 měsíců;

g) které jsou ohrožovány násilím mezi rodiči nebo jinými osobami odpovědnými za výchovu dítěte, popřípadě násilím mezi dalšími fyzickými osobami;

h) které jsou žadateli o udělení mezinárodní ochrany, azylanty nebo osobami požívajícími doplňkové ochrany, a které se na území České republiky nacházejí bez doprovodu rodičů nebo jiných osob odpovědných za jejich výchovu;

pokud tyto skutečnosti trvají po takovou dobu nebo jsou takové intenzity, že nepříznivě ovlivňují vývoj dětí nebo jsou anebo mohou být příčinou nepříznivého vývoje dětí.

Další informace k jednotlivým formám ohrožení dítěte naleznete: https://www.novyjicin.cz/zivotni-situace/

Přílohy