Kontakt
23.5.2024

Rada města Nový Jičín vyzývá v souladu s čl. 2 bodem 1.2. Zásad pro aktualizaci Sítě
sociálních služeb (schválených usnesením Zastupitelstva města č. 181/9Z/2020 ze dne
09.03.2020 (dále jen „Zásady“) zájemce o poskytování služby – odlehčovací služba,
v ambulantní formě, se zaměřením na cílovou skupinu osob s poruchou autistického
spektra a rodin s dítětem se zdravotním znevýhodněním, registrovaných dle § 44 zákona
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, k podání žádosti o
zařazení do této Sítě.

Přílohy